ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันอุบัติเหตุ นร. นศ. ปี 2558

ประกันอุบัติเหตุ นร. นศ. ปี 2558

การประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา -ให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ทำประกัน ปี 2558 หน้าห้องธุรการ หากรายชื่อตกหล่น ให้นำใบเสร็จติดต่ออ.เยาวลักาณ์ ยะลา โดยด่วน ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2558 หากพ้นกำหนดวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี -กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ให้นำใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ส่งที่อาจารย์เยาวลักษณ์…

ข่าวการศึกษา

ประกาศ เรื่องการทำบัตรประจำตัวนร. นศ. ปี 2558

ประกาศ เรื่องการทำบัตรประจำตัวนร. นศ. ปี 2558

ลิ้งค์สำหรับกรอกข้อมูล >> http://goo.gl/forms/K37cz9BGCV

ประกาศผลการฝึกงาน

ประกาศผล วิชาฝึกงาน ระดับ ปวช. ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคสมทบ  นร. นศ. ที่ติด มส…

รายชื่อ นร. นศ. รับ หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1

ขั้นตอนการรับหลักฐานแสดงการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนสถานศึกษาเดิม) ๑. ทำแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา รับแบบสอบถามได้ที่ห้องธุรการ  ๒.…