ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศศักดิ์  เมืองน้อย นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  -ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ลงนามเกียรติบัตรโดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา -ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…

16 ม.ค. วันครู

คุรุสภา ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 ซึ่งผลการประกวดคำขวัญวันครู รางวัลชนะเลิศ เป็นของเด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จากจังหวัดอ่างทอง ได้รับเงินรางวัล…

คำขวัญวันเด็ก ปี2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" ข้อมูล http://www.kruthai.info/view.php?article_id=9082

ส.ค.ส.พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558

  วันที่ 31 ธ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ให้คนไทยคิดรอบด้าน…

ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่2/2557

แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่2/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร -เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแจ้งจบการศึกษา -เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ รูปถ่าย นร. นศ. ที่ใช้ในการติดระเบียนแสดงผลการเรียน  -แบบ วทก.๐๓ ขอแจ้งจบการศึกษา

ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.นฤมล  ช่วยบำรุง โทร ๐๘๔-๘๔๕๒๐๖๒

ด่วน เรื่องนำส่งใบแสดงผลการเรียนสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศต่อไปนี้ ให้นำส่งใบแสดงผลการเรียนสถานศึกษาเดิมฉบับจริง ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องทะเบียน J๑๐๔…

เตรียมความพร้อมสู่การสอบ V-net

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ปวช. 24 ม.ค. 57 …